2017 Dec 28 Murakami Shu-Seki Shihan Teaching

a
c
d
e
f
g